Home     →      znalecké posudky

JOSEF JAKUBÍK

- soudní znalec v oboru trezory, zámky a ekonomika odhadu ceny, člen komory soudních znalců

CO JE ZNALECKÝ POSUDEK

Znalecký posudek je soubor výroků znalce dle zák. č.36/1967 Sb. v platném znění, který má náležitosti dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění. Tyto náležitosti obsahuje § 13. Podle § 15 téže vyhlášky musí posudek vykazovat stejné náležitosti i v případě, je-li vypracován "mimo řízení" tj. i pro jiné objednatele, než kterými jsou státní orgány.

NÁLEŽITOSTI ZNALECKÉHO POSUDKU

Jaké jsou náležitosti znaleckého posudku?

§ 13 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění

Příslušný orgán, který v řízení ustanovil znalce, vymezí ve svém opatření jeho úkol, podle okolností případu též formou otázek tak, aby se znalec zabýval jen takovými skutečnostmi, k jejichž posouzení je třeba jeho odborných znalostí.

V posudku uvede znalec popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, na které má odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky (posudek).

Písemný znalecký posudek musí být sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí.

Na poslední straně písemného posudku připojí znalec znaleckou doložku, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.

Znalec je povinen písemný posudek na požádání státního orgánu osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit.

Při ústním posudku podaném do protokolu uvedou se též údaje, které jsou předmětem znalecké doložky.

RADY A INSPIRACE

TREZORY

NOVINKY

RYCHLÝ KONTAKT

Prosíme o Vaši trpělivost při volání.

Domluva servisu, oprav:

technická podpora

pracovní dny: 7:30-16:30 hod

pátek: 7:30-15:00 hod

© 2019-20 www.trezorservis.cz

autor stránek - www.alihrdinova.com